Kyrkor i Enköping

Ta del av flera hundra år gammal historia och arv som överlevt flera generationer.

Kyrkor i Enköping som är väl värda ett besök

I Enköping finns många kyrkor att besöka. Allt ifrån gotiska salkyrkor till typiska medeltida kyrkor. Ta del av flera hundra år gammal historia och arv som överlevt flera generationer. Vi har listat femton kyrkor i Enköping som är värda ett besök.

1. Vallby kyrka

Ovanligt nog är Vallby kyrka öppen varje dag. Anledningen är att Mariadöttrarna bor alldeles intill. Det är ett klostersällskap för nunnor inom Svenska kyrkan. Kyrkan började byggas under tidig medeltid, men tornet kom till senare. Sakristian bryter av i både stil och färg, den är byggd först på 1740-talet. Gör ett besök i kyrkan och titta på det stora triumfkrucifixet från 1400-talet.

Bild på Vallby kyrka. En gul stenbyggnad.

2. Svinnegarns kyrka

I Svinnegarns kyrka syns inte många spår av den medeltida vallfartskyrkan. Den brann på 1600-talet och istället är det stormaktstiden och 1700-talet som dominerar interiören. Rika släkter i trakten satte upp vapensköldar och bekostade altarprydnader och predikstol. I vapenhuset finns en spännande runsten. Texten berättar om Bagge som var med på Ingvarståget. Det var en storslagen expedition i österled med ett trettiotal skepp från Mälardalsområdet. De begav sig iväg år 1036, men färden slutade i katastrof och bara en liten skara lyckades ta sig hem fem år senare. De flesta av deltagarna dog av sjukdomar i trakterna av Svarta havet. Det finns ungefär tjugofem runstenar runtom i Mälardalen som berättar om män som reste ut tillsammans med Ingvar. Om Bagge från Svinnegarn får vi veta att han ägde ett skepp och att det var föräldrarna Tjälve och Holmlög som lät resa stenen till hans minne.

3. Torsvi kyrka

Sväng gärna in till Torsvi kyrka, det är en vacker plats värt ett stopp även om kyrkan är stängd för det mesta. Gråstenskyrkan är troligen byggd under senmedeltiden Har du tur och dörren är öppen, ta dig en titt på det fina altarskåpet från 1400-talet. För länge sedan låg en kultplats vigd åt asaguden Tor i socknen. ”Vi” betyder helig lund eller tempel. Kanske fanns detta ”vi” på samma plats som den medeltida kyrkan står idag. Inte sällan ville den nya religionen visa sin seger över hedendomen genom att bygga kyrkor på de gamla kultplatserna. Torsvi gård ligger alldeles intill med anor från medeltiden. Det är ett säteri från stormaktstiden och en vacker syn med sina gulmålade byggnader. Kyrkan ligger cirka 25 kilometer sydost om Enköping.

Bild på Torsvi kyrka. En stenbyggnad med tydliga stenar i väggarna.

4. Arnö kyrka

På Arnö som är den största Mälarön inom Enköpings kommun finns Arnö kyrka. Kyrkan ser lite speciell ut vilket beror på att den är hela 40 meter lång, men samtidigt osedvanligt låg eftersom golvet delvis är nedsänkt. Kyrkan började byggas på 1200-talet och byggherre var säkerligen ägaren till det närbelägna Arnöberg. Godsägarna har genom århundradena låtit bygga ut och smycka kyrkan på olika sätt, bland annat med ett tresidigt kor på 1570-talet. Kyrkan blev ödekyrka 1943 när socknen gick upp i Kungs-Husby församling och förvaltas numera av Riksantikvarieämbetet. Den är ibland öppen för konserter och andra evenemang

5. Veckholms kyrka

När du kommer in i Veckholms kyrka förstår du varför den kallas Trögdens domkyrka, det mäktiga mittskeppet är både högre och längre än i de flesta landsbygdskyrkor. Ta gärna en ordentlig titt i kyrkan. Det finns många intressanta saker att beskåda, till exempel det rikt skulpterade och förgyllda altarskåpet som är tillverkat i Bryssel i början av 1500-talet. Har du tur kan du få höra kyrkans orgel som är en av två i landet med en kvittrande fågelstämma. Korbänken från medeltidens slut är fantasieggande, det är en upplevelse att sätta sig på de nötta sitsarna, känna det lena träet och tänka på alla dem, som suttit här före dig.

På korbänken finns en mängd adliga vapensköldar. De flesta hör till ätter som ägt Ekholmens gods, som ligger några kilometer från kyrkan. Ägarna till Ekholmen har genom århundradena gett frikostiga gåvor till kyrkan och på olika sätt satt sin prägel på den. Den rika och mäktiga släkten de la Gardie lät under 1600- och 1700-talet bland annat bygga ett stort gravkor och klockstapeln väster om kyrkan.

Missa inte det enkla träkorset på kyrkogården vid kyrkans västra gavel. Det är uppsatt till minne av en dräng som i ett vitt lakan skulle spöka för prästen. När prästen började läsa böner och besvärjelser sjönk drängen ner i jorden och försvann för alltid. Enligt sägnen hände det i början av 1500-talet. Träkorset har alltid ersatts med ett nytt, när det gamla har förmultnat. Skulle korset trilla omkull sägs det att kyrkan ska brinna upp!

Runt kyrkan ligger flera intressanta hus. Den gamla prästgården kan i sina äldsta delar vara från 1600-talet, men den iögonenfallande fasaden gjordes i början av 1800-talet. Öster om kyrkan ligger hospitalet, idag privatbostad. Dagens byggnad är från 1798, men det är den tredje hospitalsbyggnaden i ordningen. Hospitalet tillkom genom en donation från Magnus Gabriel de la Gardie år 1653 och fungerade både som fattigstuga, sjukhus och skola.

Bild på Veckholms kyrka. En gulaktig stenbyggnad med vita detaljer runt dörr och fönster.

6. Hacksta kyrka

Själva huvudbyggnaden, långhuset med det smalare och ursprungligen lägre koret, tros ha uppförts på 1200-talet. Det påminner om grannkyrkorna i Löt och Villberga.

Kyrkan var urpsrungligen utan valv i långhuset och hade antagligen platt innertak av trä. Den smala rundbågiga tegelomfattade portalen mellan vapenhuset och kyrkorummet är bevarad i ursprungligt skick. Målningarna i valven som frilades 1981 härrör från två skeden, dels 1300-talet och dels 1470-1490-talet.

Bild på Hacksta kyrka. En gul stenbyggnad med vita detaljer runt dörr och fönster.

7. Enköpings-Näs kyrka

Kyrkan stod färdig år 1168. Den är belägen på en halvö i Mälaren, cirka 10 kilometer söder om Enköping. Kyrkan har en förnämlig orgel byggd 1781 av Pehr Niclas Forsberg. Takvalven bärs upp av så kallade "ribbgubbar".

8. Husby Sjutolfts kyrka

Husby Sjutolfts kyrka är en gotisk salkyrka byggd på 1300-talet. Ingången till vapenhuset har en mycket vacker profilerad gotisk tegelportal. Kyrkans största sevärdhet är målningarna gjorda av Albertus Pictor på 1400-talet. Ovanför ingången till sakristian finns Albertus Pictors namnteckning.

Den äldsta inventarien i kyrkan är dopfunten från 1200-talet. Altarskåpet från 1400-talet är ett Lubeckskåp med helgon och apostlabilder. Predikstolen i päronträ är en gåva från friherre Åke Tott på Ekolsund. Ljuskronan är en av stiftets största och vackraste med Sparre, Oxenstierna och Totts vapen på.

Bild på Husby-sjutolft kyrka. En gulaktig stenbyggnad med ett högt torn.

9. Härkeberga kyrka

Härkeberga kyrka med Kaplansgården ligger cirka 10 kilometer öster om Enköping. Följ de bruna skyltarna "Medeltidskyrka". Den är främst känd genom de medeltida kalkmålningarna utförda av Albertus Pictor. Kyrkan är en typisk uppländsk landskyrka från 1300-talets början.

På 1480-talet utförde Albertus Pictor kalkmålningar på de nyslagna valven. Väggarna dekorerades samtidigt. Kalkmålningarna tillhör de bäst bevarade exemplen på hans måleri. Valven har aldrig varit överkalkade. I vapenhusets målning "Gregorii mässa" finns troligen ett självporträtt av Albertus Pictor. Kyrkans fasta inredning är huvudsakligen från 1700-talet.

Bild på Härkeberga kyrka. En vit stenbyggnad.

10. Litslena kyrka

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet. Under 1400-talet dekorerades kyrkan med kalkmålningar, vars färger är ovanligt väl bibehållna. I kyrkan finns ett magnifikt altarskåp från 1400-talet.Kyrkan ligger cirka tio kilometer öster om Enköping, på väg 55 mot Uppsala. Buss 803, 804 och 877 går hit.

Bild på Litslena kyrka. En gulaktig, låg stenbyggnad.

11. Löt kyrka

Kyrkans historia är alltsedan 1200-talet intimt förknippad med Fånöö gods, den gård där rikskanslern Axel Oxenstierna föddes 1583. Kyrkans äldsta del är sakristian, som ursprungligen tillhört en under 1100-talet uppförd träkyrka.

Målningarna i kyrkans valv tillhör Albert Målares skola och är utförda mot slutet av 1480-talet. År 1908 påträffades under tegelgolvet framför predikstolen två runstenar ristade av den kända runmästaren Balle (1000-talet), vilka nu är fastmurade i nischerna på korets syd- och nordväggar. Kyrkan ligger cirka 20 kilometer sydost om Enköping, 10 kilometer söder om E18 från avfarten till Grillby.

Bild på Löt kyrka. En vit stenbyggnad med orangeaktiga detaljer runt dörren och vid takets kant.

12. Sparrsätra kyrka

Den nuvarande kyrkan som härstammar från 1300-talet har haft en föregångare i trä. Kyrkans äldsta föremål är en dopfunt från slutet av 1100-talet.

På altaret står ett kors, vilket har tillhört ett processionskrucifix från 1300-talet. Ett senmedeltida rökelsekar förvaras i sakristian. Kyrkan ligger tio kilometer nordväst om Enköping vid väg 70 mot Sala.

13. Teda kyrka

Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1200-talet, troligen som en gårdskyrka till en av traktens gårdar. I kyrkan finns rester av senmedeltida målningar av Gripsholmsskolan.

På 1680-talet uppfördes mot söder ett gravkor för Arvid Ivarsson Natt och Dag, senare benämt Stureska koret. I kyrkan förvaras många begravningsvapen från 1600-talet. Kyrkan ligger nära gränsen till Västmanland, cirka tio kilometer sydväst om Enköping.

14. Villberga kyrka

Kyrkan är från 1200-talet. Typisk medeltida kyrka från folkkungatiden med långhus, kor och sakristia. Altarskåpet från senmedeltiden är tillverkat i Bryssel i Jan Bormans verkstad, år1510. Målningar från mitten av 1400-talet betecknas som unika. Guidning och kafé. Kyrkan ligger cirka 20 kilometer sydost om Enköping.

Bild på Villberga kyrka. En vit stenbyggnad med en stor trädörr.

15. Vårfrukyrkan

Vårfrukyrkan är en av landets äldsta kyrkor. Den byggdes i början av 1100-talet. Vårfrukyrkan var ursprungligen en stor romansk stenkyrka med kor, korsarmar med absider och centraltorn. Kyrkan uppfördes på 1100-talet som en prosterikyrka för Fjärdhundraland. Den hade då stora likheter med kyrkan i Gamla Uppsala och S:t Per i Sigtuna.

Vårfrukyrkan har genomgått olika ombyggnationer. Av 1100-tals kyrkan återstår idag långhuset och korsarmarna. Kalkmålningarna i senmedeltida stil ritade av Agi Lindegren och bänkinredningen tillkom vid en restaurering 1903-04.

Bild på Vårfrukyrkan. En stor stenbyggnad i varierande färger, med tydliga stenar och mönster på väggarna.

Hitta fler kyrkor i Enköping

Se alla kyrkor i Enköping på en karta