Säkerhets­arbete

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande med säkerhet för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

Om du drabbats av skada

Enköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Kommunen har också andra försäkringar som kan täcka en enskild skada om det beror på kommunen att skadan har skett.

Stödorganisationer

Det finns många stödorganisationer för dig som blivit utsatt för brott eller behöver samtalsstöd.

Ideella organisationer för brottsutsatta i Enköpings kommun

Nationellt samtalsstöd

Nationella ideella organisationer

Så jobbar vi med säkerhet i kommunen

För att vår service ska ha hög kvalitet krävs tillräckligt säkra verksamheter. Vi ska arbeta aktivt med riskhantering på alla nivåer inom alla verksamheter.

Det ska bidra till att:

 • ha trygga verksamheter, vara en trygg arbetsplats och en trygg och säker kommun för alla som är i kommunen
 • ha kontroll över verksamheters riskbild för att sätta in resurseffektiva åtgärder på rätt ställe i rätt tid för en god riskekonomi
 • säkerställa väl fungerande verksamheter med så få störningar och skador som möjligt, vilket påverkar kvaliteten och förutsättningarna för att kunna nå verksamhetsmål
 • värna demokratiska värden.

Samarbeten med andra instanser

Enköpings kommun har ett nära samarbete med polis, räddningstjänst och det lokala näringslivet, bland annat i en grupp som heter Tryggare Enköping.

Vi har en egen bevakningsbil som genom ett upphandlat bevakningsbolag patrullerar i kommunen på natten. Vi har även gemensamma insatser tillsammans med både polisen och räddningstjänsten.

Det är viktigt att arbeta med att påverka människors beteenden i positiv riktning och där kan vi samordna grannsamverkan, vuxenvandringar eller trygghetsvandringar. Det är lika viktigt att göra trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, till exempel förbättra belysning, sanera klotter och klippa buskage.

Vi arbetar med analys och förbättringsåtgärder

Genom att analysera tillbud och olyckor, avvikelser och klagomål i de kommunala verksamheterna i Enköping letar vi efter det som inte fungerar bra. Med hjälp av det arbetar vi med förbättringsåtgärder, styrning och uppföljning. Det kan handla om att skapa bra rutiner för det dagliga arbetet, åtgärda brister eller ta vara på viktiga synpunkter.

Riskhantering och förebyggande arbeten

Intern säkerhet

Kommunen har två strategiska utvecklingsgrupper som samordnar, styr och utvecklar kommunens säkerhetsarbete.

Gruppen för intern säkerhet leds av säkerhetschefen och där finns samtliga förvaltningar och kommunala bolag representerade med varsin säkerhetskoordinator. Gruppen arbetar på uppdrag av säkerhetschefen och är en del av den ledning och samordning som säkerhetschefen utför i kommunens interna säkerhetsfrågor.

Gruppen för intern säkerhet arbetar mot kvalitetsmålet:

 • Enköping har trygga kommunala verksamheter

Gruppens syfte är att:

 • säkerställa att verksamheterna arbetar enligt säkerhetsledningssystemet
 • öka säkerheten och motivera till skadeförebyggande åtgärder i kommunens verksamheter
 • bidra till att en bättre riskekonomi
 • samordna kommunövergripande säkerhetsarbete på ett effektivt sätt
 • ha en rådgivande roll gentemot verksamheterna i riskhanteringsarbetet
 • vara ett forum för samordning av information mellan säkerhetsenheten och verksamheterna
 • följa upp säkerhetsläget inom kommunens verksamheter för att samordna insatser.

Extern säkerhet

Utvecklingsgruppen Tryggare Enköping leds av kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare. Gruppen arbetar på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp.

Den ska samordna, utveckla och initiera lång- och kortsiktiga insatser för invånarna i Enköpings kommun inom områden som trygghet, säkerhet, skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap.

Tryggare Enköping arbetar mot kvalitetsmålet:

 • Enköping är tryggt och säkert för invånarna och de som vistas i kommunen

Gruppens syfte är att:

 • öka säkerheten och motivera till trygghetsskapande åtgärder i kommunen
 • bidra till en effektiv samverkan inom Enköpings kommun gällande brottsförebyggande arbete och berörda säkerhetsområden
 • samordna det kommunövergripande trygghetsarbetet och externa säkerhetsarbetet på ett effektivt sätt
 • tillsätta tillfälliga arbetsgrupper utifrån aktuella och prioriterade problemområden som drivs i projektform med en tydlig åtgärdsplan under en avgränsad tid.