Latrin och slam

Din enskilda avloppsanläggning behöver tömmas minst en gång per år. Du kan också ansöka om uppehåll eller glesare slamtömning samt installation av torrtoalett.

Slamtömning

Kontakta VafabMiljö för hjälp med slam­tömning eller kompostering av latrin, aska och sopor. ​Du som fastighetsägare är ansvarig för att bilarna som hämtar latrin och slam kommer fram.

Avloppsslammet hämtas en gång per år hos alla som har ett enskilt avlopp. Om du vill ha glesare slamtömning, kompostera eget slam eller omhänderta slam på egen jordbruksfastighet måste du ansöka om dispens från kommunen.

Glesare slamtömning

Om du vill ha glesare slamtömning, kompostera eget slam eller omhänderta slam på egen jordbruksfastighet måste du ansöka om dispens från kommunen.

Uppehåll i hämtning av slam

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av latrin, sopor eller slam om ditt hus står tomt under minst sex månader. Vill du ha uppehåll i hämtningen av slam ansöker du hos VafabMiljö.

Torrtoalett och kompestering av latrin

Om du vill installera en förmultningstoalett, förbränningstoalett eller annan torrtoalett med latrinkompostering behöver du göra en ansökan.

Urin och latrin som gödningsmedel

Om du separerar urin samt komposterar latrin och slam får du bra gödningsmedel till din trädgård. Men du måste hantera det så att det inte påverkar människors hälsa eller miljön.

Urin är en ren näringslösning som normalt sett har låga halter av såväl smittämnen som tungmetaller. Växter kan lätt tillgodogöra sig den näring som finns i urin. Om du har en toalett med urinseparering ska du använda urinen som gödning till dina växter.

Lagring av urin

Eftersom du bara ska sprida urin under växtsäsongen som är den 1 april–30 september är det viktigt att du har möjlighet att lagra urinen under resten av året. För att räkna ut hur stor lagringskapacitet du behöver, ska du utgå från att det blir 1–1,5 liter urin per person och dygn.

Urinbehållaren ska vara tät och gjord av åldersbeständigt material som tål högt pH. Du kan till exempel samla urinen i plastdunkar och sprida den genom att vattna ut den med vattenkanna som har en stril. Urin som samlas i en speciell ejektortank kan du lätt sprida om du kopplar tanken till trädgårdsslangen.

Sprid så mycket som växterna kan ta upp

När du sprider urin i din trädgård behöver du en yta på minst 40–50 kvadratmeter per person, alltså cirka 150–300 kvadratmeter för en familj, för att sprida ut ett års uppsamlad urin. Bäst är att sprida urinen på kvällen eller när det är fuktigt väder. Då minskar kväveförlusterna. Du ska sprida urin nära marken samt bruka eller vattna ned den snabbt i jorden. Urin får inte spridas med sprinkler och den får inte heller spridas i närheten av vattentäkter.

Kompostering av latrin och slam

Du ska minimera risken för spridning av skadliga mikroorganismer i miljön genom att kompostera latrin och slam i en täckt behållare som också är tät mot marken och ventileras på lämpligt sätt.

Till de flesta färdiga toalettlösningar som finns på marknaden medföljer latrintunnor som det går att kompostera i. Du kan också kompostera i en speciell latrinkompost. Placera komposten på betryggande avstånd från både vattentäkter och angränsande fastigheter samt skydda den för insyn. När du ansöker om tillstånd kan du få mer information om detta.

Avvattning av slam

Om du vill kompostera slam är det viktigt att du först avvattnar slammet. Det får nämligen inte vara för blött i komposten. Det finns flera avvattningsanordningar på marknaden

Varmkompost­ering

Vid varmkompostering ska du kompostera latrin och slam i minst två månader. Under denna period får du inte tillföra latrin eller slam till komposten. Komposten måste också uppnå en temperatur på minst 50 grader celsius för att hygieniseras. Efterkompostera i ytterligare sex månader innan du använder komposten som gödning.

Långtids­lagring

Det kallas långtidslagring om komposten inte uppnår en temperatur på minst 50 grader celsius under den två månader långa komposteringsperioden (se varmkompostering). Om detta sker måste latrinet/slammet lagras i minst två år till för att materialet ska vara tillräckligt hygieniserat för att du ska kunna använda det.

Använd komposten som gödning

Du ska ta hand om den färdiga komposten på din egen tomt. Du behöver en yta på minst 10 kvadratmeterper person och år. Har du en latrinkompost (fekalier och urin blandat) behöver du samma spridningsyta som för urin, alltså 40–50 kvadratmeter per person och år.

När du sprider komposten ska du mylla ned den. Vid gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas två växtsäsonger mellan spridning och skörd.

Vid gödning av till exempel bärbuskar eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong.