Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Kartbild över området där Kolarvik och Sjöängarna ligger. En ellips på kartan pekar ut var området ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: 2022
 • Klart: 2024
 • Vad det ska bli: Kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna
 • Vem som bygger: Enköpings kommun

Om projektet

Kolarvik och Sjöängarna kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Arbetet är igång med byggnation vid våra VA- ledningar i Kolarvik och vi planerar att börja bygga ut ledningsnätet till Sjöängarna under 2024.

Arbetet delas upp i två delar.

 • Kolarvik etapp 1 startade hösten 2022 och entreprenaden beräknas vara färdigställd vid godkänd slutbesiktning i början av våren 2024. 
 • Sjöängarna etapp 2 startar våren 2024.

Vatten- och avloppsanslutning för fastigheter inom etapp 1 kan påbörjas under våren 2024 och anslutningar för etapp 2 påbörjas under våren 2025.

Karta

Varför vi gör det här

I kommunens va-plan har området pekats ut som ett prioriterat område då det ligger nära Mälaren. En av anledningarna till att Kolarvik och Sjöängarna finns med i va-planeringen är att det finns många enskilda avlopp inom en begränsad yta. Det innebär att det finns risk för att dricksvattenbrunnar förorenas och att utsläpp i Mälaren skadar vattenkvaliteten. Därför är kommunen är skyldig att förse området med kommunalt vatten och avlopp.

Fördelar med kommunalt vatten och avlopp

 • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
 • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av till exempel ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
 • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt vatten och avlopp.
 • Värdet på din fastighet höjs.

Kontakt

E-post: va.kolarvik@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00