Ansök om planbesked

Den som avser att göra något som förutsätter att en ny detaljplan tas fram kan ansöka om planbesked.

Foto på händer som skriver på ett papper. En mobiltelefon ligger bredvid.

Den som avser att göra något som förutsätter att en ny detaljplan tas fram kan ansöka om planbesked. Detsamma gäller om befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Ansökningar om planbesked hanteras enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

Vad är ett planbesked?

En person, organisation eller ett företag som vill genomföra en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, exempelvis uppföra ett antal bostadshus, kan ansöka om planbesked. Det kan också handla om att åtgärden strider mot en befintlig plan och att planen därför behöver ändras.

Genom planbeskedet får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Under planprocessen kan det visa sig att åtgärden av olika skäl inte är lämplig att genomföra.

Vad kostar en detaljplan?

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för behandlingen av planbeskedet, liksom för själva planläggningen, om ett planarbete inleds.

Ett planbesked kan kosta upp till 30 000 kronor beroende på projektets omfattning. För en enklare åtgärd kostar planbeskedet normalt runt cirka 10 000 kronor. Kostnaden baseras på den nedlagda arbetstiden hos kommunen.
Om en planläggning inleds tecknas ett planavtal mellan kommunen och exploatören som reglerar parternas åtaganden och kostnaderna för detaljplanen. En detaljplan kostar normalt mellan 50 000 – 300 000 kronor beroende på planens omfattning och komplexitet.

Ansökan

Ansökan om planbesked kan göras med enkla handlingar som beskriver den avsedda åtgärden och kommunen måste lämna beskedet inom fyra månader. Om beskedet är positivt får du också information om en ungefärlig tidpunkt för när planen kan antas. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta framgå i planbeskedet. Ansökningar om planbesked hanteras enligt plan- och bygglagen.

Har du frågor?

För mer information, kontakta Patrik Holm, chef över verksamheten för strategisk planering.

Telefon: 0171-62 52 33
E-post: detaljplan@enkoping.se