Stattomten

Illustration som visar förslag hur nya hotellet på Stattomten kan se ut.

Illustration: Rex Arkitektbyrå & Render-Works, 2024. Observera, illustrationen är ett förslag.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en detaljplan som gör hotell och centrumverksamhet möjlig på Stattomten.

Fakta

 • Status: Samråd
 • Vad det ska bli: Hotell, restaurang och bar, kommersiella lokaler med mera
 • Markägare: Enköpings kommun
 • Fastighetsbeteckning: Centrum 13:5 och 13:6

Detta händer nu i projektet

Samrådet är avslutat och vi vill tacka dig som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget för hotell på Stattomten.

Det som händer nu är att vi ska sammanställa synpunkter som kommit in under samrådet i en så kallad samrådsredogörelse. I den redovisar vi synpunkterna som har kommit in under samrådet och kommenterar hur de ska bemötas i fortsatt process. Det nya förslaget skickas sedan till berörda på en ny remissrunda, som kallas för granskning.

I samband med granskningen och publicering av det nya förslaget publicerar vi även samrådsredogörelsen på vår webbplats. Då kan du som lämnat synpunkter under samrådet se hur dessa bemöts.

Om detaljplanen och hotellet

Plats för cirka 130 hotellrum

Detaljplaneförslaget ger möjlighet till hotellverksamhet med omkring 130 hotellrum på fastigheterna Centrum 13:5 och 13:6.

Inom planområdet finns möjlighet till lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen, med flera entréer mot angränsande gator och Stora torget. Det bidrar till mer liv och rörelse vid Enköpings mest centrala plats.

På sjätte våningen finns också möjlighet för centrumverksamhet, exempelvis restaurang, skybar och konferenslokaler.

Tillgängligheten till entrén tillhörande bostadskvarteret på grannfastigheten Centrum 13:1 förbättras genom en gångväg via den nya byggnaden.

Tar hänsyn till kulturhistoriska värden

Detaljplanen ska främja en attraktiv och funktionsblandad mötesplats och bidra till en växande stad. Den ska också skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö för boende och besökare i Enköping under dag- och kvällstid samt bidra till en utveckling av stadens centrum.

Ny bebyggelse ska genom sin placering, skala och utformning ta hänsyn till platsens kulturhistoriska värden. Därmed ska det nya hotellet kunna fungera tillsammans med den närliggande bebyggelsen, bland annat Westerlundska gården och bebyggelse runt Stora torget.

"Rum som kommer bidra till liv och rörelse på torget"

– Jag tycker att det är ett bra förslag som har presenterats. Vi ser att en del önskar ett mindre hus eller ett hus i äldre stil, jag har förståelse för det då jag själv har en förkärlek för äldre hus, men då hade vi inte fått de värden som vi tror är viktigare för staden. Nämligen en öppen bottenvåning och takterrass med tillhörande våning tillgänglig för allmänheten. Alla de rum som kommer att bidra till liv och rörelse på torget, med fler som handlar, äter och umgås, säger Plex-ordförande Ulrika Ornbrant.

Preliminär tidplan

 • Samråd detaljplan (kommunen): kvartal 2, 2024
 • Granskning detaljplan (kommunen): kvartal 2 och 3, 2024
 • Antagen detaljplan (kommunen): kvartal 4 2024/kvartal 1, 2025
 • Projektering byggnation (Vi Invest): kvartal 1, 2025.
 • Start byggnation (Vi Invest): kvartal 1, 2026.
 • Byggnation klar (Vi Invest): kvartal 1, 2028

Förslag på hur det kan se ut

Illustration som visar förslag på hur hotellet på Stattomten kan se ut.

Illustration: Rex Arkitektbyrå & Render-Works, 2024. Observera, illustrationen är ett förslag.

Illustration över hur det nya stadshotellet kan se ut

Illustration: Rex Arkitektbyrå & Render-Works, 2024. Observera, illustrationen är ett förslag.

Planprocessen

 1. Planbesked

 2. Samråd

 3. Granskning

 4. Antagande

 5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Lördagen 1 juni fick allmänheten möjlighet att träffa politiker, tjänstemän och representanter från Vi Invest för att ta del av och ställa frågor kring detaljplaneförslaget för hotell på Stattomten.
 • Den 21 maj 2024 tog PLEX (plan-, mark-, och exploateringsutskottet) beslut om att detaljplaneförslaget för Stattomten ska gå ut på samråd.
 • Den 11 oktober 2023 beslutade PLEX-utskottet att godkänna ett nytt markanvisningsavtal med företaget Vi Invest om Stattomten, som ersätter det föregående. Avtalet delas också upp i två delar, en del som gäller hotell på Stattomten och en del som gäller bostäder på tomten Centrum 34:1.
 • I mars 2022 tog PLEX-utskottet beslut om nytt markanvisningsavtal som ersatte det tidigare avtalet.
 • Projektet pausades något under 2021 då två överklaganden mot beslutet om hotellbygge på Stattomten kom in. Förvaltningsrätten kom dock fram till att det inte fanns skäl till att upphäva beslutet om markanvisningsavtalet.
 • I oktober 2020 beslutade PLEX-utskottet att skriva under ett markanvisningsavtal med företaget Vi Invest, för att bygga ett hotell på Stattomten.
 • Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade den 9 maj 2019 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka hotelloperatörer för att etablera en hotellverksamhet på fastigheterna. De fick också i uppdrag att ändra gällande detaljplan, för att göra en hotelletablering möjlig på fastigheterna.

Samråd

Planhandlingar

Utredningar

Övriga dokument

Tidigare handlingar

Kontakt

Vid frågor om detaljplaneprocessen, kontakta planchef Patrik Holm:

E-post: detaljplan@enkoping.se
Växel: 0171-62 50 00

Vid frågor om mark- och exploateringsprocessen, kontakta mark- och exploateringschef Anna Ahrling:

E-post: anna.ahrling@enkoping.se
Växel: 0171-62 50 00