Stadsdelen Plantskolan

Bilden visar fasaden till Stora Coop i Enköping, man ser en gångbana bredvid och Torggatan.

Kvarteret med dagligvaruhandel och verksamheter ska bli en stadsdel med bostäder och handel.

Fakta

  • Status: Tidigt planeringsskede
  • Byggstart: 2026/2027
  • Klart: 2030–2035
  • Vad det ska bli: En ny stadsdel som binder samman staden och skapar förutsättningar för fler att bo centralt med närhet till handel och service.
  • Vem som bygger: Privata fastighetsägare
  • Markägare: Privata fastighetsägare

Om projektet

Plantskolan innebär en omvandling från dagens handels- och verksamhetskvarter till en levande stadsdel med bostäder och inslag av handel med mera.

Bostäder och service

Platsens läge centralt i staden gör den lämplig för nya bostäder. Här finns närhet till service för nya boenden och fler bostäder betyder också ett bättre underlag för service i de centrala delarna av Enköping.

Idag finns en livsmedelsbutik som har stor betydelse för både stadens invånare och för boende på landsbygden i kommunens sydöstra delar. Vi kommer lämna plats för livsmedelsbutik inom kvarteret även framöver.

Kyrka, konferens, hotell, restaurang

Inom området finns också Kompassen med sin kyrko-, hotell- och konferens- samt restaurangverksamhet som är värdefull för många Enköpingsbor och andra besökare. Kompassen kommer finnas kvar med sin verksamhet. I övrigt kommer programarbetet som sker tillsammans med fastighetsägarna avgöra på vilket sätt kvarteret kan och bör förändras.

En plantskola har funnits på platsen

Vi har gett området arbetsnamnet Plantskolan dels för att det funnits en plantskola på platsen under första halvan av 1900-talet, dels för att det som planeras ska bli något nytt som får växa fram på den här centralt belägna platsen. 

Vi planerar för att kvarteret ska få mer grönska. I dag består den till stor del av asfalterade vägar och parkeringsytor.

Utvecklingen av Plantskolan ska bidra till våra hållbarhetsmål inom de fyra övergripande målområdena livsmiljö, mobilitet, energi och ekosystemtjänster. 

Det här händer just nu

Vi tar fram ett planprogram för Plantskolan. Planprogrammet ska beskriva hur området kan utvecklas och vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen.

I nuläget arbetar vi med att analysera platsens förutsättningar. Under perioden 8 april–5 maj kunde Enköpingsborna lämna bidra med sitt perspektiv på platsen, både hur den fungerar idag och tankar om framtiden. Bland annat med hjälp av de synpunkter som som vi fått in under dialogen tar vi fram ett förslag på hur området kan utvecklas.

Synpunkter tas in

När vi tagit fram ett programförslag kommer vi genomföra ett samråd för att få in synpunkter på förslaget så att vi kan vidareutveckla det. 

Ny detaljplan

När programmet är färdigt och antaget tar vi fram en detaljplan. Detaljplanen kommer med utgångspunkt i programmet reglera mer i detalj hur kvarteret får bebyggas och utformas. När detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft kan vi börja bygga inom området . 

Planprocessen

  1. Planprogram samråd

  2. Planprogram godkännande

Läs mer om planprocessen

Karta

Bilden visar en vägkorsning, mellan Torggatan och Kaptensgatan. Det är träd i förgrunden.

Korsningen Torggatan och Kaptensgatan.

Bilden visar en parkeringsyta och en stor lokal med svart plåtfasad.

Parkeringen utanför Coop, mot gamla padelhallen.

Bilden visar en gata med parkerade bilar längs ena sidan av gatan.

Sandgatan och baksidan av gamla padelhallen.

Det här har hänt tidigare

I den fördjupade översiktsplanen från 2018 pekar kommunen ut att verksamhetsområdet som omfattar stadsdelen Plantskolan, hamnen och området däremellan på sikt ska omvandlas för att innehålla bostäder.

Först ut är den nu aktuella delen. Övriga delar av området kan bli aktuella först om/när reningsverket och kraftvärmeverket flyttas eftersom dessa anläggningar innebär störningar för närområdet.

Handlingar

Handlingar kommer att finnas när vi kommer till samråd, vi planerar att det blir senare under 2024.

Kontakt

Isabell L. Eklund, projektledare stadsutveckling
E-post: isabell.eklund@enkoping.se

Karin Komstadius, planarkitekt
E-post: karin.komstadius@enkoping.se

Jonas Bergström, exploateringsingenjör
E-post: jonas.bergstrom@enkoping.se